จะสงบก็ปล่อยมันสงบ

พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความสงบ มีพระพุทธวจนะที่ตรัสว่า ไม่ควรกลัวสุขอันปราศจากกาม

คนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้ย้อนไปอ่านพระสูตร จะเข้าใจผิดกันมาก ว่า ห้ามไม่ให้จิตสงบ...

ถ้า อ่อนล้าจะพักจิต ด้วยปัสสัทธิ(ความผ่อนคลายกายใจ)ก็ให้ทำตามสมควร
แต่ ถ้าพักมาเกินไป มันจะกลายเป็นขี้เกียจ(ท่านเรียกว่า โกสัชชะ)
พระพุทธองค์ท่านสอนไม่ให้หยุดเพียงแค่ขั้นของความสุข...

สมาธิจะเป็นสมาธิที่เอื้อต่อการเกิดปัญญา ต้องนำมาพิจารณาธรรม

เวลาจิตมันเริ่มออกหาอารมณ์ต่างๆ หลังจากพักสงบ เป็นภาวะที่สามารถนำมาพิจารณาธรรมได้ดี.... เป็นจิตที่นุ่มนวล ควรแก่การงาน

ลักษณะนี้ เรียกว่า เจริญทั้งสมถะ และ วิปัสสนาควบคู่กันไป


แนะนำว่า ควรเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านชำนาญในด้านนี้โดยตรง จะมีประโยชน์มากกว่า

Comment

Comment:

Tweet