ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในสังคม สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ

จึงร่วมกับองค์กรติดตามความก้าวหน้าด้านมิติหญิงชายเพื่อความเสมอภาค (ตมส.)

มูลนิธิส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของสตรี สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น ผู้หญิงเก่ง 2551 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น โดยแบ่งเป็นผู้หญิงเก่ง 10 สาขา และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น 2 องค์กร ซึ่งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้

ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งเป็น 10 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเกษตกร คือ นาฎยา จันทร์แตน

2.สาขาสิ่งแวดล้อม คือ แสงเดือน ชัยเลิศ 3.สาขานักพัฒนา คือ กัลยา เอี่ยวสกุล 4.สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ

คือ แสงเดือน ออมไธสง 5.สาขานักการเมือง คือ รัตนา จงสุทธนามณี 6.สาขานักบริหาร คือ นุชรินทร์ อยู่อำไพ 7.สาขาสื่อมวลชล คือ ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 8.สาขาเยาวสตรี คือ เอ็มมิกา นามวิเศษ 9.สาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ กัลยา คินาพิทย์ 10.สาขาธุรกิจรายย่อย

(ตามโครงการธนาคารประชาชน) คือ สมคิด เกื้อรอด

และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น คือ 1.อบต.ดีเด่น (โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล : มิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ) คือ อบต.ทับยา จ.สิงห์บุรี 2.กองทุนหมู่บ้านฯ ดีเด่น (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ : มิติหญิงชายในกระบวนการบริหารจัดการ) คือ

กองทุนหมู่บ้านโนนสวรรค์ จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้หญิงแห่งปี 2551 คือ ทิชา ณ นคร และผู้ชายเก่งปี 2551

คือ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ไปพร้อมกันด้วย

ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กล่าวถึงเกณฑ์การคัดเลือกว่า

จะเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ส่งชื่อเข้ามา แล้วจะคัดเลือกให้เหลือ 5 คน หรือ 5 องค์กร

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ เพื่อสัมภาษณ์และดูข้อเท็จจริงว่าที่เสนอชื่อเข้ามานั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

หลักๆ ที่เราจะเลือกคือต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่เริ่มทำอะไรด้วยตัวเอง ยิ่งคนที่ได้ดีมาจากการ

ติดลบด้านหนี้สิน แต่ต่อสู้จนก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ ทั้งยังพัฒนาบุคลากรในชุมชน

ให้มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ สิ่งหนึ่งคือจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่นๆ

ได้เห็นและนำไปเป็นแบบอย่าง จึงเชื่อมั่นว่าเป็นบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลน

ี้จะเป็นแบบอย่างของสังคมที่สุด ดร.สุธีรา กล่าว

ด้านผู้หญิงเก่งสาขาสิ่งแวดล้อม แสงเดือน ชัยเลิศ ผู้หญิงตัวเล็กๆ

ที่ทั้งชีวิตเธอต่อสู้เพื่อช้างไทยมาโดยตลอด พร้อมกับก่อตั้งศูนย์บริบาลช้าง

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เธอเป็นคนที่รักช้างมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเห็นช้างถูกทรมานจึงรู้สึกทนไม่ได้กับการกระทำเหล่านั้น จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ทั้งยังบอกด้วยว่าปัจจุบันนี้ ช้างไทยมีเหลือเพียง 3,000 เชือก จากเดิมมีเป็นแสนๆ เชือก

การทำงานย่อมมีอุปสรรค แต่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตอนนี้เรามีอาสาสมัครจากทั่วโลกมากกว่า 1 หมื่นคน ที่เห็นความสำคัญของช้างมาช่วยกันดูแลช้างไทย ส่วนตัวเลยขอยืนยันว่า จะใช้วันนี้ที่มีอยู่พูดแทนช้างและปกป้องช้าง

เพื่อให้พวกเขาอยู่คู่กับประเทศชาติของเราตลอดไป แสงเดือน กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น

ด้าน เอ็ม เอ็มนิกา นามวิเศษ ผู้หญิงเก่ง สาขาเยาวสตรี เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน

คณะทำงานเยาวชน เพื่อป้องกันโรคเอดส์ อ.ปางสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งโครงการของเธอมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของ

การป้องกันตัวจากโรคเอดส์ เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธ การต่อรองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนความรู้เรื่องสิทธิสตรีและบทบาทหญิงชายในสังคม

ทุกครั้งที่มีการอบรมเยาวชนในพื้นที่ เอ็มไม่ได้สอนเพียงแต่เรื่องของโรคเอดส์และเรื่องเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่เอ็มจะแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วย เราจะแบ่งการอบรมออกเป็นช่วงวัย อายุ 9-10 ขวบ จะสอนเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงเป็นยังไง ผู้ชายเป็นยังไง พอเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสรีระ อารมณ์และความรู้สึก ช่วงวัยนี้จะสอนกลไกการติดเชื้อเอดส์ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้และรู้จักป้องกัน ผู้ใหญ่ก็ต้องเปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูกด้วย อย่ามองว่าเป็นการชี้โพรงให้กระรอก เพราะถ้าเรายิ่งปิดเด็กก็จะยิ่งมีความอยากรู้และอยากลองมากขึ้น สุดท้ายก็จะเกิดเป็นผลเสียตามมา ฉะนั้นผู้ใหญ่ควรจะเข้าใจเด็กให้มากที่สุด เพื่ออนาคตของพวกเขาจะได้สดใสในสังคม เอ็ม กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลจาก คม ชัด ลึก

Comment

Comment:

Tweet

comment2, lasix without prescription, get klonopin, accutane, Viagra, Alprazolam, valium dose and population, lipitor tingling, Cialis, Reductil, phentermine.com, retin a without prescription, levaquin, cheapest viagra online,

#4 By generic nexium (219.91.201.190) on 2010-10-09 21:45

comment4, valium, prednisone, order propecia, toxic levels of ambien, meridia, information on reductil,

#3 By tadalafil (12.96.205.18) on 2010-10-09 21:42

comment3, antabuse tablet, lexapro contraindications, Accutane, generic viagra, cialis online no, doxycycline, low cost zolpidem, Viagra, lipitor 40mg picture, acomplia loss weight, Cialis, guaranteed cheapest viagra,

#2 By buy rimonabant (72.254.128.201) on 2010-10-08 23:22

big smile big smile

#1 By เซงครับ on 2009-01-23 21:34