สมาธิภาวนา

posted on 24 Jan 2009 12:59 by ornnami
สมาธิ 40 วิธี

สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น

ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณได้รวบรวมไว้ได้ถึง

40 อย่าง แยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือ

กสิณ 10 ประกอบด้วย

1.) กสิณดิน คือการเพ่งดินที่นำมาปั้นเป็นวงกลม(แบน)

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับ ความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ

โดยทำความรู้สึกถึงความแข็งของดิน ไม่ใช่เพ่งที่สีของดินนั้น

เพราะจะกลายเป็นกสิณสีต่างๆ แทน
2.) กสิณน้ำ คือการเพ่งน้ำที่บรรจุในภาชนะปากกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ
3.) กสิณไฟ คือการเพ่งเปลวไฟผ่านช่องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับ

ความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ โดยทำความรู้สึกถึงความร้อนของไฟ
4.) กสิณลม คือการเพ่งอาการเคลื่อนไหวของใบไม้ กิ่งไม้ที่ถูกลมพัด
5.) กสิณสีเขียว คือการเพ่งวัตถุสีเขียว เช่น กระดาษสีเขียว ที่เป็นวงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับ ความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ

โดยทำความรู้สึกถึงสีเขียวที่ปรากฏ
6.) กสิณสีเหลือง คือการเพ่งวัตถุสีเหลือง เช่น กระดาษสีเหลือง

ที่เป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับ ความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ
7.) กสิณสีแดง คือการเพ่งวัตถุสีแดง เช่น กระดาษสีแดง ที่เป็นวงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับ ความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ
8.) กสิณสีขาว คือการเพ่งวัตถุสีขาว เช่น กระดาษสีขาว ที่เป็นวงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับ ความยาวของใบหน้าของผู้ปฏิบัติ
9.) กสิณแสงสว่าง คือการเพ่งแสงสว่างที่ลอดช่องหลังคาลงมากระทบพื้น หรือฝาผนังเป็นวงกลม หรืออาจจะประยุกต์ใช้แสงอย่างอื่นก็ได้ โดยทำความรู้สึกถึงความสว่าง ไม่ใช่เพ่งที่สีของแสงนั้น
10.) อากาสกสิณ (ช่องว่าง) คือการเพ่งช่องว่างต่างๆ เช่น ช่องว่างในกรอบหน้าต่าง ประตู

อสุภะ 10
คือการเพ่งซากศพชนิดต่างๆ มีข้อดีคือ ภาพจะติดตาได้ง่ายมาก และจะได้เตือนใจถึงความตายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย

1.) ศพขึ้นอืด
2.) ศพที่เปลี่ยนสภาพเป็นสีเขียวคล้ำปนกับสีอื่นๆ
3.) ศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้ม
4.) ศพที่ขาดเป็น 2 ท่อน
5.) ศพที่ถูกสัตว์กัดกินแล้ว
6.) ศพที่ขาดกระจุยกระจาย มือ เท้า ศีรษะแยกขาดไปอยู่ข้างๆ
7.) ศพที่ถูกสับเป็นท่อนๆ กระจัดกระจาย
8.) ศพที่มีเลือดอาบ
9.) ศพที่ถูกหนอนชอนไชเต็มไปหมด
10.) ศพที่เหลือแต่กระดูก

อนุสติ 10 ประกอบด้วย

1.) พุทธานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรัทธา
2.) ธัมมานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระธรรม ด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรัทธา
3.) สังฆานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ ด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรัทธา
4.) สีลานุสติ คือการระลึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลของตนเอง ด้วยความอิ่มเอิบใจ

พร้อมด้วยการพิจารณาถึงอานิสงส์ต่างๆ ที่จะได้รับจากความบริสุทธิ์ของศีลนั้น
5.) จาคานุสติ คือการระลึกถึงการให้ทานที่ตนได้ทำไปแล้ว ด้วยความอิ่มเอิบใจ

พร้อมด้วยการพิจารณาถึงอานิสงส์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการให้ทานนั้น
6.) เทวตานุสติ คือการพิจารณาถึงบุญกุศลต่างๆ ที่ทำให้เกิดเป็นเทวดา

แล้วระลึกถึงบุญกุศลต่างๆ ที่ตนได้ทำไว้แล้ว อันจะส่งผลให้ได้เกิดเป็นเทวดา
7.) มรณานุสติ คือการระลึกถึงความตายที่ต้องมีขึ้นเป็นธรรมดา

โดยไม่รู้ว่าจะช้าหรือเร็วเท่าใด จะได้ไม่ประมาทในการรีบทำบุญกุศลต่างๆ

รวมทั้งมีความเพียรในการทำกรรมฐาน คือสมาธิ และวิปัสสนา

เพื่อให้พร้อมสำหรับความตาย
8.) กายคตาสติ คือการพิจารณาถึงร่างกายว่าประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ

เช่น ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง, เนื้อ, เอ็น, กระดูก ฯลฯ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด น่าเกลียด ไม่สวยงาม เป็นที่เกิดของโรคนานาชนิด ไม่น่ารักน่าใคร่ เพื่อไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาในกาย
9.) อานาปานสติ คือการเพ่งลมหายใจเข้าออก
10.) อุปสมานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระนิพพาน

อัปปมัญญา 4 คือ การแผ่ความรู้สึกออกไปโดยไม่มีประมาณ ประกอบด้วย

1.) เมตตา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
2.) กรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์
3.) มุทิตา คือความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุข
4.) อุเบกขา คือความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขความทุกข์ของผู้อื่น เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม จึงทำลายความยินดียินร้าย ความชอบความชังลงได้ วางจิตให้เป็นกลาง ไม่ฟูไม่แฟบ ไม่กระเพื่อมหวั่นไหว สงบนิ่งอยู่

อื่นๆ อีก 2 อย่างคือ

1.) อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือการพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูล น่ารังเกียจ ของอาหารที่รับประทานเข้าไป พิจารณาถึงการแปรสภาพของอาหาร ตั้งแต่ถูกเคี้ยว คลุกเคล้ากับน้ำลายอยู่ในปาก ผ่านไปยังกระเพาะ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ จนกระทั่งออกมาจากร่างกายอีกครั้ง ด้วยสภาพที่บูดเน่า น่ารังเกียจ เพื่อประโยชน์ในการไม่ติดในรสอาหาร รวมถึงป้องกันกิเลสตัวอื่นๆ ที่จะเกิดจากอาหาร
2.) จตุธาตุววัฏฐาน คือการพิจารณาร่างกายของตนว่าเป็นเพียงธาตุ 4 คือ ดิน, น้ำ, ไฟ, ลม เท่านั้น ปราศจากความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา เพื่อขจัดความยึดมั่นถือมั่น

อรูปสมาบัติ 4 คือ การใช้สิ่งที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นเครื่องยึดจิต เป็นสมาธิขั้นสูงกว่าขั้นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด (ซึ่งเป็นรูปสมาบัติ) ประกอบด้วย

1.) อากาสานัญจายตนะ คือการเพ่งช่องว่างที่กว้างใหญ่หาที่สุดไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการเพิกรูปธรรม (เช่น นิมิตต่างๆ ที่ใช้ยึดจิตในรูปสมาบัติ) ออกไป ในชั้นอรูปสมาบัตินี้ จะพ้นจากความยินดีพอใจในรูปธรรมทั้งปวง ยินดีพอใจเฉพาะในนามธรรมเท่านั้น
2.) วิญญาณัญจายตนะ คือการเพ่ง หรือทำความรู้สึกไปที่วิญญาณหรือจิต ที่แผ่ออกไปรับรู้ความรู้สึกในช่องว่างที่กว้างใหญ่ไพศาลในขั้นอากาสานัญจายตนะนั้น จิตจะละเอียด ประณีตกว่าอากาสานัญจายตนะ
3.) อากิญจัญญายตนะ คือการทำความรู้สึกถึงความไม่มีอะไรเลย หลังจากเพิกวิญญาณัญจายตนะออกไป จิตจึงละเอียดประณีตขึ้นไปอีก
4.) เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือความรู้สึกที่เหลืออยู่น้อยมาก จนแทบไม่รู้สึกตัวเลย หลังจากเพิกความรู้สึกในอากิญจัญญายตนะออกไป เป็นจิตที่ละเอียด ประณีตที่สุดที่ปุถุชน โสดาบัน และสกทาคามีบุคคลจะทำได้
(อนาคามีบุคคล และพระอรหันต์จะทำได้ถึงขั้นหมดความรู้สึกตัวอย่างสิ้นเชิง ที่เรียกว่านิโรธสมาบัติ หรือสัญญาเวทยิตนิโรธ

Comment

Comment:

Tweet

#116 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-08 13:51

#115 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-08 13:50

#114 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-08 13:49

#113 By (125.227.158.17|148.251.91.38, 125.227.158.17) on 2014-07-15 04:29

Hello! kaebbeb interesting kaebbeb site! I'm really like it! Very, very kaebbeb good!

#112 By (91.191.130.50|91.191.130.50) on 2014-02-07 09:33

Hello! fceecbb interesting fceecbb site! I'm really like it! Very, very fceecbb good!

#111 By (193.40.216.61|193.40.216.61) on 2014-02-07 09:33

Hello! abkecae interesting abkecae site! I'm really like it! Very, very abkecae good!

#110 By (202.203.17.82|202.203.17.82) on 2014-02-07 09:33

Hello! deckgga interesting deckgga site! I'm really like it! Very, very deckgga good!

#109 By (50.242.52.66|50.242.52.66) on 2014-01-30 04:56

Hello! fgdebeg interesting fgdebeg site! I'm really like it! Very, very fgdebeg good!

#108 By (87.138.111.77|87.138.111.77) on 2014-01-30 04:56

Hello! fddfdfd interesting fddfdfd site! I'm really like it! Very, very fddfdfd good!

#107 By (170.94.27.35|170.94.27.35) on 2014-01-30 04:56

Very nice site!

#106 By riyetpri (103.7.57.18|202.124.151.123) on 2013-04-13 02:26

Hello! cdfbgkd interesting cdfbgkd site! I'm really like it! Very, very cdfbgkd good!

#105 By piyiuour (103.7.57.18|120.202.249.199) on 2013-04-13 02:24

Very nice site!

#104 By rowwiewo (103.7.57.18|88.119.196.145) on 2012-11-22 07:40

Hello! dcdecka interesting dcdecka site! I'm really like it! Very, very dcdecka good!

#103 By youorowp (103.7.57.18|208.64.63.138) on 2012-11-22 07:37

Very nice site!

#102 By riiytooo (103.7.57.18|208.65.192.1) on 2012-08-15 22:48

Hello! afebegf interesting afebegf site! I'm really like it! Very, very afebegf good!

#101 By oewpypyi (103.7.57.18|213.144.132.98) on 2012-08-15 22:46

Very nice site!

#100 By trttrrut (103.7.57.18|212.102.27.105) on 2012-05-15 03:44

Hello! cdddkee interesting cdddkee site! I'm really like it! Very, very cdddkee good!

#99 By oeuwwriw (103.7.57.18|219.94.253.77) on 2012-05-15 03:36

comment5, meridia for free, cafergot suppository, nexium for babies, ambien cr forums, ambien.com, cipro online, annual cipro company lodge return, cigarettes, vermox, no rx meridia, valium, xanax.com, prednisolone 60 pills, description of xanax, nexium, effexor joint pain, xanax high, paxil, ambien, nexium offer rebate, product detail vermox pharmaceutical, camel cigarettes, cipro, nolvadex, cheap propecia 5mg, cafergot 90 pills, xanax sleep aid, zoloft and excedrin, cipro 1000mg, ambien.com, lasix nursing parameters, lasix canada, stopping neurontin, effexor alcohol effects, lexapro and wellbutrin, valtrex, cipro for staph, camel exotic cigarette, lexapro to celexa, meridia.com, pravachol nexium nasonex elimite, food affect nexium, neurontin medication, tax free cigarette, levaquin bladder infection, ambien express shipping, cheap prednisone, buy meridia,

#98 By purchase cigarettes online (195.229.241.178) on 2010-10-20 02:10

comment4, elimite guarenteed overnight, benicar tablets, 300 mg allopurinol, benicar problem, tetracycline.com, side effects of benicar, clomid and progesterone, benicar, side effects to benicar, diazepam fast shipping, tetracycline, baclofen side effects, parents against paxil, paroxetine 20mg, diflucan infant thrush, glucophage and weight loss, propranolol, cytotec.com, stromectol, klonopin, withdrawal effects of fluoxetine, infertility clomid, zolpidem tartrate cr, female viagra.com, cymbalta dose, cheapest place to order diflucan, order propranolol, fluoxetine hcl cap 20mg, pharmaceutical female viagra, klonopin.com, diflucan online, benicar generic, diazepam,

#97 By klonopin and citalopram (140.147.6.203) on 2010-10-19 21:57

comment1, clomid 50 mg, pregnancy zoloft, benicar side effects, avodart cialis clomid diflucan dostinex gluco, baclofen medication, buy fluoxetine, allopurinol.com, stromectol for scabies, benicar lawsuit, novo-trimel d.s., diflucan, zoloft.com, female uk viagra, clomid protocol repronex, diflucan, cytotechnologist salary, buy allopurinol, coupon for cymbalta, stromectol 3mg, fluoxetine, female viagra, buy lorazepam, paroxetine hydrochloride and interaction, allopurinol 30 pills, buy zolpidem,

#96 By cymbalta.com (203.154.19.136) on 2010-10-19 21:51

comment3, asian dating, christian online dating, local christian dating services, parliament cigarette website, davidoff, orthodox jewish dating, gay bear dating, parliament cigarette taste, internet dating service, discount kool cigarettes, tramadol, prescription tramadol, clonazepam, lorazepam xanax, ativan.com, family dating sites, all dating sites, free search dating, vogue, free dating, discount davidoff cigarettes, dunhill cigarettes, asian dating seattle, online christian dating sites, ativan without prescription, prozac.com, cigs, internet dating, asian dating, hairy women dating sites, cigs, tramax tramadol, internet dating brisbane, free internet dating sites, ativan, effects prozac side, transexual dating free, jewish dating websites, gay adult dating, soma, parliament cigarette, online cigs, internet dating sites, cigs, south asian dating, ultram class, black single dating sites, free dating sites, buy cheap cigarettes,

#95 By prozac 40 mg (203.162.131.204) on 2010-10-19 20:16

comment6, retin-a, 2b concern zithromax, order online retin a, compare phentermine, cialis online, celebrex safety, valtrex cold sores, zithromax antibiotic medication, retin-a, free online dating services, dating online for singles, tretinoin, viagra in houston, xenical cost, viagra plus 400mg, cialis physical dependency, new jersey online dating, metformin er, toronto online dating, amoxil, 2005.com amoxil.buypills link, marlboro cigarettes, cream renova tretinoin, ts sex dating, xenical forum, rimonabant online prescription, cheap cialis sale online, adipex, Pfizerpen-AS, accutane i pledge program, marlboro cigarette miles, 500 antabuse cheap generic mg, order viagra online, Permapen, sensitivity of tretinoin to light, tretinoin, celebrex fda medicine, rimonabant, 240 mm cigarettes, tretinoin cream acne, levitra link, retin-a, blister tounge zithromax, generic celebrex, cigarettes, metformin,

#94 By adult dating au (62.165.156.2) on 2010-10-19 16:07

comment6, retin-a, 2b concern zithromax, order online retin a, compare phentermine, cialis online, celebrex safety, valtrex cold sores, zithromax antibiotic medication, retin-a, free online dating services, dating online for singles, tretinoin, viagra in houston, xenical cost, viagra plus 400mg, cialis physical dependency, new jersey online dating, metformin er, toronto online dating, amoxil, 2005.com amoxil.buypills link, marlboro cigarettes, cream renova tretinoin, ts sex dating, xenical forum, rimonabant online prescription, cheap cialis sale online, adipex, Pfizerpen-AS, accutane i pledge program, marlboro cigarette miles, 500 antabuse cheap generic mg, order viagra online, Permapen, sensitivity of tretinoin to light, tretinoin, celebrex fda medicine, rimonabant, 240 mm cigarettes, tretinoin cream acne, levitra link, retin-a, blister tounge zithromax, generic celebrex, cigarettes, metformin,

#93 By adult dating au (193.105.248.70) on 2010-10-19 16:06

Qp9t1M <a href="http://befmbovgsady.com/">befmbovgsady</a>, [url=http://qvncphabyvnr.com/]qvncphabyvnr[/url], [link=http://nwnvmoxnomyb.com/]nwnvmoxnomyb[/link], http://eejrptgorvmh.com/

#92 By nkluwns (195.229.241.178) on 2010-10-19 12:29

comment5, flomax and viagra, free adult dating, online dating, cialis, cigarettes.com, Acomplia, cialis.com, free local adult dating, Dating Sites, adipex, cialis, zimulti rimonabant diet pill, cheap viagra, free dating sex services, phentermine, levitra online, gay bear dating,

#91 By Viagra (202.138.120.68) on 2010-10-19 09:46

comment1, adult dating au, Discount Cigarettes, viagra jelly, Cigarettes, order cialis online, free adults dating, popular online dating sites, phentermine adipex no prescripton necessary, cialis, rimonabant for sale, viagra, adult sex dating, phentermine, Gay Dating,

#90 By Viagra (72.43.50.131) on 2010-10-19 06:44

comment2, viagra type products, adult dating, viagra generic, cialis, acomplia sanofi aventis, hot dating sites, zimulti rimonabant diet pill, levitra professional 10 pills, Gay Dating,

#89 By Viagra (200.54.153.99) on 2010-10-19 02:17

comment3, adult sex dating, dating discreet free online, generic cialis online, cigarettes, cialis generic, order acomplia, online adult dating, christian dating sites, online weight loss rx adipex, Rimonabant, viagra, Sex Dating, free dating services, phentermine fast, Levitra, free online gay dating,

#88 By viagra by mail (174.143.247.84) on 2010-10-19 00:45

comment3, bboy, online physicians cialis, Canadian Cyclists,, Levitra,

#87 By Canadian Cyclists, (86.96.229.89) on 2010-10-18 20:28

comment1, bboy, US and Canadian Cyclists, Cialis, levitra and grapefruit juice,

#86 By levitra link (65.46.53.202) on 2010-10-18 20:26

comment1, bboy, US and Canadian Cyclists, Cialis, levitra and grapefruit juice,

#85 By levitra link (203.121.36.51) on 2010-10-18 20:25

comment5, acomplia, viagra online,

#84 By Viagra (118.102.222.204) on 2010-10-13 09:55

comment3, acomplia drug, Viagra,

#83 By order viagra online (173.13.189.204) on 2010-10-13 09:51

comment1, buy cheap acomplia, viagra.com,

#82 By acomplia (69.172.204.137) on 2010-10-13 09:46

comment4, adipex buy phentermine, Zolpidem, doxycycline, lipitor, Valtrex, Retin-A, Clomid,

#81 By reductil.com, (190.190.230.134) on 2010-10-13 08:36

comment6, Adipex, antabuse, generic nexium, thyroid and lexapro, klonopin euphoria, sample viagra, alprazolam, lipitor, Prednisone, reductil, phentermine, retin-a, viagra,

#80 By buy reductil uk (200.183.81.91) on 2010-10-13 08:35

comment4, adipex buy phentermine, Zolpidem, doxycycline, lipitor, Valtrex, Retin-A, Clomid,

#79 By reductil.com, (198.185.241.254) on 2010-10-13 08:31

comment4, buy adipex on line, lasix, Antabuse, aciphex nexium, Lexapro, summary of accutane labeling, alprazolam, cialis 10 mg, valium, liver zolpidem, viagra 100mg, Propecia, free valtrex, picture of meridia, Reductil, can phentermine cause edema, retin a acne, buy cheapest rimonabant, clomid.com,

#78 By Valium (189.206.101.194) on 2010-10-13 08:31

comment3, accutane acne treatment, extended release alprazolam, cialis.com, cialis, acomplia miracle diet pill, overdosing on ambien, success stories from meridia, cheap cialis, reductil, Phentermine, clomifene,

#77 By accutane 5 mg (187.72.191.163) on 2010-10-13 08:27

yv6Sm4 <a href="http://xjfvianqexmo.com/">xjfvianqexmo</a>, [url=http://wpcngaspxjiy.com/]wpcngaspxjiy[/url], [link=http://jabwyturxdqu.com/]jabwyturxdqu[/link], http://rkddkuzmicyj.com/

#76 By vknogkjka (184.73.254.167) on 2010-10-11 17:25

YVHP7o <a href="http://jykyzkhxjxpu.com/">jykyzkhxjxpu</a>, [url=http://tnwoigmabgyg.com/]tnwoigmabgyg[/url], [link=http://nvjcaxhdalnt.com/]nvjcaxhdalnt[/link], http://wdochifyklho.com/

#75 By qlgjsaayy (62.243.129.218) on 2010-10-11 16:57

jsGBsD <a href="http://yfesastpyqso.com/">yfesastpyqso</a>, [url=http://yusticoqisat.com/]yusticoqisat[/url], [link=http://rcmecwerhlqu.com/]rcmecwerhlqu[/link], http://jqvmvlwyxksa.com/

#74 By wrvwnqviac (71.170.115.130) on 2010-10-11 16:56

uH0G3W <a href="http://ifeavrdxghof.com/">ifeavrdxghof</a>, [url=http://zaqrgqddeekr.com/]zaqrgqddeekr[/url], [link=http://aenrfuuyombf.com/]aenrfuuyombf[/link], http://cauofnjvotul.com/

#73 By tbuhzciukxl (64.22.207.2) on 2010-10-11 16:35

UmtPoK <a href="http://batvqytukxqb.com/">batvqytukxqb</a>, [url=http://quzsslyxgqfr.com/]quzsslyxgqfr[/url], [link=http://jzfprbluirti.com/]jzfprbluirti[/link], http://fcynbhqegegc.com/

#72 By pqcfkk (122.37.36.138) on 2010-10-11 16:30

nYk6D8 <a href="http://wqszzbwtvrio.com/">wqszzbwtvrio</a>, [url=http://reuvpjlbulfg.com/]reuvpjlbulfg[/url], [link=http://mprkrdskydoa.com/]mprkrdskydoa[/link], http://yuiasqlmbnfh.com/

#71 By mrcycfdnjus (187.32.3.132) on 2010-10-11 16:27

comment3, Acomplia, Viagra,

#70 By viagra soft tabs 60 pills (12.190.241.149) on 2010-10-11 01:27

comment6, riobant, viagra online,

#69 By discount viagra sales (178.162.191.91) on 2010-10-11 01:25

comment4, acheter acomplia, viagra prescription,

#68 By acomplia 20 mg (83.137.56.69) on 2010-10-11 01:15

comment2, Vibramycin Calcium, drug interaction percocet valium, Cialis, Viagra, buy ambien, retin a without prescription,

#67 By Zolpidem (184.73.253.79) on 2010-10-10 15:35