มงคล ๓๘ ประการ

posted on 24 Jan 2009 14:03 by ornnami
มงคล ๓๘ ประการ


มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ

นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า

คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี

"มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

 

เสียงธรรมบรรยาย เรื่อง มงคล ๓๘ ประการ
คลิกฟัง