พราหมณ์ทดลองศีล

posted on 10 Jul 2009 22:38 by ornnami

http://ecurriculum.mv.ac.th/dhamma/dhammathai/chadoknt/pic/nt40.gif

 

มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถี อาศัยพระเจ้าปเสนทิโกศลเลี้ยงชีวิต

แกรักษาไตรสรณคมน์และศีล ๕ พระราชาก็ทรงพระกรุณาโปรดปรานประทานข้าวของให้แก่พราหมณ์นั้นมากกว่า

ข้าราชการทั้งหลายทั้งปวง อยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์นั้นมาคิดว่า

พระมหากษัตริย์นี้จะรักเราด้วยศีล หรือจะรักเราด้วยชาติตระกูล คิดดังนี้แล้ว ครั้นออกจากที่เฝ้าก็ไปลักเอาเงินจากกระดานของนายช่างเงินมา

นายช่างเงินรู้ก็ไม่ว่าอะไรด้วยเกรงใจ

ครั้นวันที่ ๒ มหาพราหมณ์ก็ไปลักเอาเงินของนายช่างเงินมาอีก

นายช่างเงินก็ไม่ว่าอะไร ครั้นถึงวันที่ ๓ พราหมณ์ไปลักเอาเงินมาอีกกำมือหนึ่ง

นายช่างเงินโกรธ จึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า ขโมย ชาวบ้านก็มาช่วยกันจับและทุบตีพราหมณ์ แล้วก็มัดไปถวายแก่พระราชาทั้งหลายกล่าววาจาด่าว่าต่างๆ นาน

พระราชาได้เห็นพราหมณ์นั้นถูกเขามัดมา จึงตรัสถามว่า “ดูก่อนพราหมณ์ เหตุไรท่านจึงทำกรรมอันหยาบช้าเห็นปานดังนี้” พราหมณ์จึงกราบทูลมูลคดีที่ตนคิดมา

ตั้งแต่ต้นจนอวสาน ให้พระมหากษัตริย์ทรงทราบทุกประการ แล้วกราบทูลลาพระราชาออกบวชในพระพุทธศาสนา พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ทรงอนุญาต

พราหมณ์นั้นก็เข้าเฝ้าพระบรมโลกนาถทูลขอบรรพชา พระพุทธองค์ก็ให้พราหมณ์บวช

ในพระพุทธศาสนา เจริญกรรมฐาน ไม่เนิ่นช้าก็สำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสขาดจากขันธสันดาน ข้าพเจ้าชักเรื่องนี้มาชี้ให้เห็นโทษ ในอทินนาทานว่า ให้ผลในปัจจุบันทันตา ดังวิสัชนามาฉะนี้


***************

นิทานธรรมะ จากวัดไตรมิตร
http://www.wattrimit.com_________________
"อย่าลืมตัว อย่าลืมปัจจุบัน อย่าลืมปฏิบัติ"


Comment

Comment:

Tweet