น้ำตกเอราวัณ

posted on 17 Sep 2010 16:31 by ornnami

http://www.thaimtb.com/webboard/372/186125-3.jpg

http://www.ktc.co.th/ktcworld/data/uploadimage/20070913-0834308.JPG

http://www.moohin.com/trips/kanchanaburi/arawan2551/180/big.jpg

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง

อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ

เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศด้วย

อาณาเขตอันกว้างขวาง ประกอบไปด้วยภูเขาสูง หน้าผา น้ำตกเอราวัณ

และน้ำตกอื่น ๆ ถ้ำและทิวทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ทั้งการคมนาคม

ที่สะดวกจึงทำให้อุทยานฯ เอราวัณเป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวเป็นอันมาก

โดยมีเนื้อที่ประมาณ 550 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,750 ไร่
ประวัติความเป็นมา สมัย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีมติการประชุมเมื่อ

วันที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ให้กระทรวงเกษตร

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน)

ดำเนินการจัดตั้ง ป่าเทือกเขาสลอบ ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

และป่าอื่นๆในท้องที่จังหวัด ต่าง ๆรวม 14 ป่า ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้น

พ.ศ. 2504 - 2515 โดยใช้บริเวณ น้ำตกเอราวัณ เป็นศูนย์กลางการสำรวจ

พบว่าบริเวณป่าเทือกเขาสลอบ จัง หวัดกาญจนบุรี มีธรรมชาติที่สวยงาม

เป็นพิเศษและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตามรายงานผลการสำรวจ

อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2516

ของนายวิจารณ์ สาระนาค นักวิชาการป่าไม้โท แต่ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่

ในเขตหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตหวงห้ามที่ดิน

ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอวังขนาย อำเภอบ้านทวนและอำเภอวังกะ

จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55

ลงวันที่ 17 ตุลาคมพ.ศ.2481 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ

กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดัง

กล่าว กรมป่าไม้จึงรายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งให้

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ

ที่ กษ 0705/20251 และ 20252 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2515

ขอเพิกถอนพื้นที่เขตหวง ห้ามที่ดินบางส่วนที่เป็นป่าเทือกเขาสลอบ

เพื่อเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติ

ในการประชุมครั้งที่ 6/2517 เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2517

เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้และให้ใช้ชื่อว่า

- อุทยานแห่งชาติเอราวัณ - ตามความนิยมและคุ้นเคย ของประชาชนที่รู้จัก

น้ำตกเอราวัณเป็นอย่างดี กระทรวงกลาโหมแจ้งไม่ขัดข้องตามหนังสือกระทรวงกลาโหม

ที่ กห.0318/23505 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2517 และกระทรวงมหาดไทยไม่ขัดข้อง

กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการ ขอเพิกถอนที่ดินหวงห้ามบริเวณดังกล่าว

โดยมีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่ดินหวงห้ามดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2518และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณ

ที่ดินป่าเขาสลอบ ใน ท้องที่ตำบลไทรโยค ตำบลท่าเสาตำบลลุ่มสุ่ม

อำเภอไทรโยค ตำบลหนอง เป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์

และตำบลช่องสะเดาอำเภอเมือง จัง หวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี

พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 114

ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2518 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 11 ของประเทศ

http://travel.siamxpress.com/_admin/photo/SiamPhoto0000091.jpg

http://www.teawtourthai.com/uploaded/image/kanchanaburi/k45.jpg

น้ำตกเอราวัณ เป็นลักษณะน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร

ติดต่อกันซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ

ได้ 7 ชั้นด้วยกัน แต่ละ ชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์

ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้

สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั้นลงมาบนโขดหิน

สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เสี่ยงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยส่งเสียงเรียกของนกป่า

ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติ

สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นับเป็นบรรยากาศที่เรียกเอาความมีคุณค่าของป่า

เขาลำเนาไพรซึบซับเข้าสู่อารมณ์ผู้ใฝ่

หาความสันโดษ และรักธรรม ชาติโดยแท้จริง ในชั้นที่ 7 อันเป็นชึ้นบนสุดของน้ำตก

เมื่อมีน้ำตกไหลบ่าจะมีรูปคล้ายหัวช้างเอราวัณจนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า

น้ำตกเอราวัณ-น้ำตกผาลั่น

เป็นน้ำตกชั้นเดียวจะมีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น

ถ้ำพระธาตุ เป็นถ้ำมืดที่สวยงาม มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ

790 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน แห่งชาติประมาณ 12 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันอยู่ สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 165 - 996 เมตร

สลับกับพื้นที่ราบโดย ภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน (Lime Stone) ในแถบตะวัน ออกของพื้นที่

จะยกตัวสูงขึ้นเป็นแนว โดยเฉพาะบริเวณใกล้น้ำ ตกเอราวัณจะมีลักษณะเป็นหน้าผา ในพื้นที่ซีกตะวันออก

นี้จะมี ลำห้วยที่สำคัญคือ ห้วยม่องไล่ และห้วยอมตะลา ซึ่งไหลมาบรรจบกันกลายมาเป็น น้ำตกเอราวัณ

 

ทางตอนเหนือของพื้นที่จะพบ ห้วยสะแดะและห้วยหนองมน โดยห้วยสะแดะจะระบายน้ำลงสู่ เขื่อนศรีนครินทร์

ส่วนห้วยหนองมนจะไหลไปรวมกับห้วยไทร โยค ก่อให้เกิดน้ำตกไทรโยคส่วนทางทิศใต้เป็นต้นกำเนิดของลำ

ห้วยหลายสาย เช่น ลำห้วยเขาพัง เป็นต้น ก่อให้เกิดน้ำตกที่สวย งาม ซึ่งเรียกว่า น้ำตกเขาพัง หรือน้ำตกไทรโยคน้อย
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
2. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
3. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
แต่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือช่วยพัดพาให้เกิดฝน

แต่เนื่องจาก พื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน จึงมีปริมาณฝนตกไม่มากนัก และอากาศค่อน ข้างร้อน จากลักษณะอากาศดังกล่าว

จึงไม่เป็นปัญหาต่อการเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
สภาพป่า น้ำตกเอราวัณ ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่ สำคัญ ได้แก่ มะค่าโมงตะเคียนทอง ประดู่ กว้าว มะกอก ตะแบก ฯลฯ นอกนั้นเป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ คือ เต็ง รัง เหียง พลวงพยอม มะค่า แต้ เป็นต้น
สัตว์ป่าประกอบด้วยสัตว์นานาชนิด ได้แก่ นกแว่น นกกระแต แต้เว๊ด ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระปูด นกกางเขนดง นกสาริกา นกขุนทอง ชะนี กวาง อีเก้ง ไก่ป่า หมูป่า กระต่ายป่า กระรอกบิน เสือ เป็นต้น

http://www.hamanan.com/tour/kanchanaburi/image/maparawan.jpg

การเดินทาง
การเดินทางไป น้ำตกเอราวัณ สามารถใช้เส้นทางได้ 2 ทาง คือ
1. เริ่มต้นจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมาย เลข 323 ถึงเขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์ ข้ามสะพานไปยังตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วจึงเลยเข้าไปยังที่ทำการ อุทยานฯ ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 66 กิโลเมตร ถึง น้ำตกเอราวัณ
2. ถ้าเดินทางมาจากอุทยานแห่งชาติไทรโยค จะมีเส้นทางบริเวณ บ้านวังใหญ่อยู่ตอนใต้ของน้ำตกไทรโยคน้อยประมาณ 6 กิโลเมตร ลัดออกไปบ้านโป่งปัดบริเวณเขื่อนท่าทุ่งนาระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 323 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร

ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
สิ่งอำนวยความสะดวก

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีบ้านพักและค่ายพักแรมไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 8 หลังดังนี้
ชื่อบ้านพัก คน/ห้อง ราคา

บ้านหิรัญญิกา 10/3 800 บาท
บ้านหลังแฝด 16/3 1,000 บาท
บ้านมังตาล 10/2 500 บาท
บ้านริมแคว 4/1 250 บาท
บ้านสะแกดง 4/1 250 บาท
ค่ายพัก 1,2,3 50/1 500 บาท
ขอติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเพื่อไปเที่ยวที่ น้ำตกเอราวัณ ได้ที่ฝ่ายบริการบ้านพัก

ส่วนอำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5795734 หรือ 5614292 - 4 ต่อ 724,725 หรือติดต่ออุทยานแห่งชาติ โดยตรง

 

ข้อมูลจาก : http://www.trekkingthai.com